Матеріали конференції

IІI Всеукраїнська науково-практична конференція
ВИКЛАДАННЯ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ.
СВІТОВИЙ ДОСВІД

26 травня 2016 року
ПРОГРАМА
Вступне слово
Березовенко А.В.
к.філол.н., доцент кафедри української мови, літератури та культури, завідувач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»

Доповіді

Березовенко А.В. Вивчення іноземної мови як засіб політичного впливу
к.філол.н., доцент кафедри української мови, літератури та культури, завідувач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»

Динікова Л.Ш. Білінгвальний підхід при навчанні іноземної мови
к.культур.н., ст. викладач кафедри української мови, літератури та культури ФЛ НТУУ «КПІ»

Дзюбенко Л.І., Король С.П. Принцип комунікативності в навчанні рецептивних видів мовленнєвої діяльності
к.філол.н., доцент кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»,
ст. викладач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»

Павленко О.М. Шляхи формування мовної особистості іноземців у процесі пропедевтичної підготовки в технічних ВНЗ
викладач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»

Шевчук Т.І., Янкова М.А. Формування міжкультурної компетенції іноземних студентів у процесі навчання української мови
ст. викладач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»,
к.філол.н., викладач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»

Галка Ю.М. Застосування інформаційно-технологічних інновацій у навчанні іноземним мовам у ВНЗ
викладач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»

Кузьменко І.О. Використання префіксальних дієслів, мотивованих дієсловом говорити
викладач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»

Зубаток Л. Соціокультурний підхід до викладання  української мови як іноземної.
Чухліб Т.М. Лінгвопсихологічні аспекти міжкультурної комунікації у навчанні іноземних студентів
ст. викладач кафедри української мови та культури Національного авіаційного університету

Клочко Т.В., Фадеева О.Ю. Учет исламского менталитета на уроках проблемного обучения иностранных студентов-медиков из Ближнего Востока
ст. викладач кафедри мовної підготовки ЦМО Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна,
ст. викладач кафедри мовної підготовки ЦМО Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна

Краснопьоров П.В. Основні труднощі при навчанні російській мові китайських учнів
викладач кафедри мовної підготовки Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна

Боднарюк Л.Л. Специфіка застосування комунікативних завдань у навчанні студентів-інокомунікантів фаховому мовленню
ст. викладач кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету

Потапенко Л.В. The Development of Students’ Critical Thinking in the Process of Foreign Language Learning
к.філол.н., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»

Кулєзньова С.С., Великодська О.О. Іноземна мова як фактор вдосконалення рідної мови
Старший викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови, факультет лінгвістики, НТУУ «КПІ»
К. філол. н., старший викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови, факультет лінгвістики, НТУУ «КПІ»

Іванова І.В. Ментальність як культурологічний аспект навчання іншомовного спілкування
к.пед.н., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»

Дискусія

Заключне слово
Березовенко А.В. завідувач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ
НТУУ «КПІ»