Про кафедру

 

Кафедра мовної підготовки іноземців заснована в 1956 р. для забезпечення мовної підготовки іноземних громадян, що навчалися в КПІ.
З 2014 року кафедра входить до складу факультету лінгвістики.
Кафедра об’єднує висококваліфікованих творчих викладачів, які забезпечують викладання української та російської мов слухачам підготовчого відділення, бакалаврам, магістрам і аспірантам на всіх факультетах НТУУ «КПІ».
До складу кафедри у 2014-2015 н. р. входять 11 штатних викладачів та один сумісник (з них 4 кандидата наук).
При кафедрі діє методичний кабінет з бібліотекою наукової та навчально-методичної літератури.

Основними напрямками роботи кафедри є:
 
- висококваліфіковане навчання іноземних студентів усіх факультетів університету української мови та російської мови для кращого опанування всіма стилями мов, а в першу чергу, науковим стилем мовлення для успішного навчання обраній спеціальності студента.
- викладання  країнознавства в контексті європейського та світового культурного простору:
- розробка навчальних програм та навчально-методичних матеріалів
Колектив кафедри забезпечує викладання навчальних дисциплін:
- Українська и російська мови для слухачів підготовчого відділення;
- Українська мова и російська мови  для студентів всхі факультетів НТУУ «КПІ»;
- Українська и російська мови для аспірантів всіх факультетів НТУУ «КПІ»;
Колектив кафедри успішно працює за такими науковими напрямками
1. Участь у наукових та науково-практичних конференціях.
2. Наукове керівництво роботами студентів та аспірантів.
3. Підготовка до друку наукових публікацій.

 

4. Рецензування  наукових видань.
Колективом кафедри ведеться методична робота:
1. Розробка навчальних та робочих навчальних програм дисциплін:
«Українська мова як іноземна» для всіх напрямків підготовки бакалаврів і магістрів.
«Російська мова як іноземна»для всіх напрямків підготовки бакалаврів і магістрів.
«Російська мова як іноземна» для всіх напрямків підготовки аспірантів.
«Російська мова як іноземна» для всіх напрямків підготовки бакалаврів і магістрів заочної форми навчання.
«Українська мова для студентів, які навчаються на підготовчому відділенні».
«Російська мова для студентів, які навчаються на підготовчому відділенні».
 «Українська мова як друга іноземна для студентів, які навчаються на підготовчому відділенні».
«Російська мова як друга іноземна для студентів, які навчаються на підготовчому відділенні».
2. Розробка та удосконалення рейтингової системи оцінювання успішності студентів.
3. Розробка методичних рекомендацій щодо приймання іспитів та заліків.
4. Впровадження новітніх методик викладання української та російської мов для іноземців.
5. Впровадження загальноєвропейських рекомендацій щодо мовної освіти.
6. Розробка та видання підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій та дидактичних матеріалів до практичних занять, самостійної роботи студентів, та до виконання індивідуальних завдань.
7. Укладання термінологічних словників.
8. Впровадження мультимедійних технологій у навчальний процес. Розробка відповідного навчально-методичного забезпечення.
9. Впровадження інтерактивних методів навчання. Розробка дистанційних курсів.
10. Підбір тем презентацій та рефератів та добірка рекомендованої літератури, (періодичні видання, інтернет-адреси тощо).
11. Розробка роздаткового лексичного та граматичного матеріалу (картки, таблиці).
12. Розробка наочних посібників: плакатів, схем, стендів, тощо.
13. Створення бібліотеки навчальної та науково-методичної літератури на електронних носіях.
14. Підготовка тестових завдань для початкового, поточного, та підсумкового контролю.
15. Розробка тестових завдань на визначення рівня володіння мовою.
16. Підготовка матеріалів для приймання іспитів та заліків.
17. Розробка матеріалів для приймання вступних іспитів.
18. Моніторинг якості навчання.
19. Робота кураторів груп. Проведення виховної роботи зі студентами.
20. Організація та проведення олімпіад та конкурсів серед слухачів ПВІ, студентів 1-4 курсів.
21. Організація та проведення навчальних екскурсій серед слухачів ПВІ, студентів 1-4 курсів.
Колектив кафедри активно співпрацює з викладачами і співробітниками Націона́льного інститу́ту стратегі́чних досліджень при Призеденті України та вузів України: КНУ імені Тараса Шевченка, Національнального  авіаційного  університету, Національного університету будівництва і архітектури, Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".
Кафедра є також ініціатором й організатором проведення Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Мультилінгвізм у сучасному суспільстві: освіта, культура, політика», «Викладання мови як іноземної. Світовий досвід».