Янкова Марія Анатоліївна

  
Кандидат філологічних наук, викладач

 

В  2010 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність – мова та література (німецька, англійська)
Аспірантура з відривом від виробництва за спеціальністю 10.01.01 – українська література в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Інституту філології на кафедрі новітньої української літератури
20 березня 2014 р. захистила дисертацію «Стильові домінанти творчості Юрка Ґудзя» і здобула вчений ступінь кандидата філологічних наук із спеціальності українська література.
2008 – 2012 рр. – перекладач бюро перекладу Управління міжнародних зв’язків Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2013 року працює на кафедрі мовної підготовки іноземців НТУУ «КПІ».
 
Дисципліни, які викладає: українська як іноземна, російська як іноземна
 
Контакти: 044-236-95-01044-236-95-01, e-mail: mary.yankova@hotmail.com
 
log.png

Web-сторінка викладача
intellect.kpi.ua/profile/yma8
Напрямки наукової діяльності: сучасний український літературний процес, стильові тенденції літератури, поетика творів Ю. Ґудзя, методика викладання української та російської мови як іноземної.
 
Участь в конференціях:
 
1. Міжнародна наукова конференція «Думка й слово: традиції О. Потебні й сучасна філологічна наука (до 175-річчя О. Потебні)» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Інституті філології (21 жовтня 2010 р.).
 
Тема доповіді: «Літературознавчі ідеї Олександра Потебні та їх художня реалізація у творчості Юрка Ґудзя».
 
2. Міжвузівська наукова конференція, присвячена 130-річчю від дня народження Володимира Винниченка в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Інституті філології (2 грудня 2010 р.).
 
Тема доповіді: «Буття на межі: екзистенцій на проблематика малої прози В. Винниченка та Ю. Ґудзя».
 
3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Літературно-мистецька генерація кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Родина Рильських» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Інституті філології (6 – 7 жовтня 2011 р.).
 
Тема доповіді: «Традиції поетичного слова Максима Рильського у ліриці Юрія Ґудзя».
 
4. Международная научная конференция «Славянские литературы в контексте мировой» (до 90-летия Белорусского державного университета) (6 – 8 октября 2011 г.), г. Минск.
 
Тема доповіді: «Жанровые и сюжетно-композиционные особенности произведений Юрия Гудзя».
 
5. Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених «Концепти та константи в мові, літературі, культурі» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Інституті філології (14 квітня 2011 р.).
 
Тема доповіді: «Категорії реального й ірреального в «сновидіннях Ю. Ґудзя».
 
6. Всеукраїнська наукова конференція «Феномен Василя Стуса» в Острозькій академії (22 – 23 березня 2012 р.), м. Острог.
 
Тема доповіді: «Поетика мовчання у творчості В. Стуса та Ю. Ґудзя».
 
7. Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих учених «Людина і соціум у контексті проблем сучасної філологічної науки» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Інституті філології (5 квітня 2012 р.).
 
Тема доповіді: «Парадигма «реконкісти» у прозі Ю. Ґудзя».
 
8. Міжнародна науково-практична конференція «П’єса Лесі Українки «Оргія» та проблеми новітньої драми і театру» (Сімферополь-Ялта, Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, 25 – 28 вересня 2012 р.)
 
Тема доповіді: «Інтертекстуальне поле драматично-апокрифічної поеми Хоми Брута (Ю. Ґудзя) «Мандри Мандрагори».
 
9. Всеукраїнська наукова конференція «Філологічна наука в інформаційному суспільстві» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Інституті філології (10 квітня 2014 року).
 
Тема доповіді: «Блюз та джаз як інтермедіальна стратегія роману «Не-Ми» Ю. Ґудзя».
 
10. Всеукраїнська наукова конференція «Літературний процес: традиції Михайла Коцюбинського в українській літературі ХХ – ХХІ ст. до 150-річчя від дня народження письменника» на базі кафедри новітньої української літератури Інституту філології Київський національний університет імені Тараса Шевченка (27-28 листопада 2014 р.)
 
Тема доповіді: «Поліфонізм фрагментарності художнього світу М. Коцюбинського та Ю. Ґудзя»
 
11. Міжнародний круглий стіл до 201-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка «Всесвіт Тараса Шевченка» на базі кафедри історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології Київський національний університет імені Тараса Шевченка (11 – 13 березня 2015 р.)
 
Тема доповіді: «Творчість Тараса Шевченка як засіб формування лінгвокраїнознавчої компетенції іноземних студентів»
 
12. Міжнародна наукова конференція «Транскультурні коди літературного дискурсу» на базі кафедри теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету (19-20 березня 2015 р.).
 
Тема доповіді: «Метафора тілесності в романах «Не-Ми» та «Ісихія» Ю. Ґудзя»
 
13. Всеукраїнські наукові читання за участі молодих учених «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту» на базі кафедри новітньої української літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (8 – 10 квітня 2015 р.)
 
Тема доповіді: «Інтермедіальний вимір як домінуюча стратегія сучасного літературного дискурсу (за перформансом «Альберт, або Найвища форма страти» до однойменного оповідання та «Абсент» за мотивами роману «Переверзія» Ю. Андруховича)
 
Публікації:
 
1.      Янкова М. А. Літературознавчі ідеї Олександра Потебні та їх художня реалізація у творчості Юрка Ґудзя / М. А. Янкова // Літературознавчі студії Київського національного університету імені Тараса Шевченка: зб. наук. праць / редкол.: Г. Ф. Семенюк (відп. ред.) та ін. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2011. – Вип. 31. – С. 471–477.
2.      Янкова М. А. Буття на межі: екзистенційна проблематика малої прози В. Винниченка та Ю. Ґудзя / М. А. Янкова // Літературознавчі студії Київського національного університету імені Тараса Шевченка: зб. наук. праць / редкол.: Г. Ф. Семенюк (відп. ред.) та ін. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – Вип. 32. – С. 312–322.
 
 
3.      Янкова М. А. Традиції поетичного слова Максима Рильського у ліриці Юрія Ґудзя / М. А. Янкова // Літературознавчі студії Київського національного університету імені Тараса Шевченка: зб. наук. праць / редкол.: Г. Ф. Семенюк (відп. ред.) та ін. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – Вип. 34. – С. 312–321.
4.      Янкова М. А. Парадигма «реконкісти» у прозі Ю. Ґудзя / М. А. Янкова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія літературознавство / за ред. д. ф. н., проф. М. П. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 36. – С. 186–189.
5.      Янкова М. А. Поетика мовчання у творчості В. Стуса та Ю. Ґудзя / М. А. Янкова // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 32. – С. 289–297.
6.      Янкова М. А. Інтертекстуальне поле драматично-апокрифічної поеми Хоми Брута (Ю. Ґудзя) «Мандри Мандрагори» / М. А. Янкова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: зб. наук. праць / за ред. В. Д. Будака, М. І. Майстренко. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – Вип. 4.11(90). – С. 314–320.
7.      Янкова М. А. Біблійні мотиви та національна ідея в поемі Ю. Ґудзя «Барикади на Хресті»: інтертекстуальне прочитання / М. А. Янкова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. В.Д.Будака, М.І.Майстренко. – Випуск 5.11(91) – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2013. – С.223-233. Фахове видання ВАК України.
8.      Янкова М. А. Принципи трансавангардног
 
о мислення в сучасній українській літературі / М. А. Янкова // Spheres of Culture. Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies / Editor-in-Chief: Prof. Ihor Nabytovych. – Lublin: Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, 2013. – Vol. ІV.С. 195–205.
 
 
Методичні розробки:
 
- Розробка та удосконалення навчальних та робочих програм;
 
- Розробка плану-конспекту занять з дисципліни «російська мова» для ФІОТ і ФПМ ІІ курс 3-4 семестри
 
- Підготовка методичних матеріалів для практичних занять, самостійних і контрольних робіт з російської та української мови для студентів-іноземців.
 
- Розробка Організаційно-методичних вказівок до складання державного екзамену з дисциплін «Українська мова як іноземна» та «Російська мова як іноземна» (ОКР «Бакалавр», VII семестр).
 
- Укладання тестів (І-II курс, російська мова) для атестацій.
 
- Запис текстів для лінгафонного кабінету та складання завдань до текстів (I курс, російська мова).
 
- Виконання обов’язків секретаря Державної атестаційної комісії.
 
- Виконання обов’язків ученого секретаря кафедри мовної підготовки іноземців.
 
 
 
Підвищення кваліфікації:
 
Дистанційний курс в Moodle «Російська мова як іноземна (1 курс, І-ІІ сем.)»