Умови участі

Для участі у конференції необхідно до 15 квітня 2017 року надіслати на електронну адресу

e-mail: kmpflkpi@gmail.com таку інформацію:

ЗАЯВКУ для участі у конференції (форма заявки додається);

ТЕЗИ ДОПОВІДІ, оформлені відповідно до вимог.

Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам:

1. Текст повинен бути набраний в WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,0, поля сторінок – 2 см, абзац – 1,25 см.

2. 1-й рядок: ініціали та прізвище автора (вирівнювання з правого боку, шрифт жирний).

3. 2-й та 3-й рядок: наукове звання, вчений ступінь, місце роботи (вирівнювання з правого боку, курсив).

4. Через один рядок відступу подається назва доповіді (великими літерами, вирівнювання по центру, шрифт жирний).

5. У наступному рядку друкуються тези доповіді (обсяг – до 4 сторінок).

6. Список літератури друкується через один рядок в алфавітному порядку згідно з вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України №3, 2008 р., с. 9-13, №5, 2009р.с.26-28).

Увага! Тези доповідей, які не відповідають вимогам, порушують авторські права (відповідно до Закону України «Про авторське право й суміжні права»), надіслані пізніше зазначеного терміну не розглядаються.

Планується розміщення  матеріалів конференції  на платформі http://conferences.uran.ua.

ЗАЯВКА

для участі в IV Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Мультилінгвізм у сучасному суспільстві: культура, освіта, політика»
Подати до 15.04.17 р.

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Науковий ступінь,вчене звання

 

Місце постійної роботи

 

Посада

 

Адреса (для листування)

 

Контактні телефони

 

E-mail

 

Тема доповіді/Назва тез

 

Дата ___/___/_____

Підпис_____________