Умови участі

Для участі у конференції необхідно до 10 травня 2017 року надіслати на електронну адресу e-mail: kmpflkpi@gmail.com таку інформацію:

·ЗАЯВКУ для участі у конференції (форма заявки додається);

·ТЕЗИ ДОПОВІДІ, оформлені відповідно до вимог.

 Тези доповідей повинні відповідати таким вимогам:

1. Текст повинен бути набраний в WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,0, поля сторінок – 2 см, абзац – 1,25 см.

2. 1-й рядок: ініціали та прізвище автора (вирівнювання з правого боку, шрифт жирний).

3.2-й та 3-й рядок: наукове звання, вчений ступінь, місце роботи (вирівнювання з правого боку, курсив).

4. Через один рядок відступу подається назва доповіді (великими літерами, вирівнювання по центру, шрифт жирний).

5. У наступному рядку друкуються тези доповіді (обсяг – до 4 сторінок).

6. Список літератури друкується через один рядок в алфавітному порядку згідно з вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України №3, 2008 р., с. 9-13, №5, 2009р.с.26-28).

 Увага! Тези доповідей, які не відповідають вимогам, порушують авторські права (відповідно до Закону України «Про авторське право й суміжні права») не розглядаються.

 Планується розміщення  матеріалів конференції  на платформі http://conferences.uran.ua.

ЗАЯВКА

для участі у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Викладання мови як іноземної. Світовий досвід»

Подати до 10.05.17 р.

Прізвище, ім’я, по батькові
 
Науковий ступінь,
вчене звання
 
Місце постійної роботи
 
Посада
 
Адреса
(для листування)
 
Контактні телефони
 
E-mail
 
Тема доповіді/
Назва тез
 
Дата ___/___/_____
Підпис_____________